WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY
 

 

Informacja do strony:

Zapraszamy do SIP (Szkolnej Izby Pamięci), którą udało nam się przygotować w 2008 roku. Prosimy o darowizny eksponatów do SIP tak aby jej oferta była jeszcze bardziej bogata i cenna.

 

 


We wrześniu 1947 roku w ramach Państwowych Szkół Budownictwa powstał wydział chemiczny zorganizowany z inicjatywy mgr inż. Józefa Tadeusza Barańskiego i Mariana Gruszki. Pod lokalizację tegoż wydziału wyremontowano sale drugiego piętra w budynku Szkoły Budowlanej przy ulicy Poniatowskiego 13.

Początki był trudne - wymagały zorganizowania pracowni chemicznej zaopatrzenia jej w sprzęt, pomoce dydaktyczne, szkło itp. Pan Marian Gruszka użyczył swego prywatnego wyposażenia laboratoryjnego, a resztę niezbędnych przedmiotów przekazała miejska gazownia.

W kwietniu roku szkolnego 1947/48 władze ówczesne oficjalnie zaakceptowały Wydział Chemiczny przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Jarosławiu. Następnie wydział ten przekształcił się w 3-letnie Liceum Technologiczno - Chemiczne, którym kierował Marian Gruszka. W latach 1948149 i 1949/50 trwał nabór do klas trzyletniego technikum. Jeden z kierunków miał przygotować specjalistów z zakresu technologii farb i lakierów.

W roku 1950 dokonano naboru do klas pierwszych o specjalności analiza chemiczna. Kształceniem objęto młodzież po maturze, a nauka trwała dwa lata. Powstało też samodzielne Technikum chemiczne zlokalizowane w budynku przy ulicy 3-go Maja 53. Dyrektorem tej placówki został pan Marian Gruszka. W tym samym roku szkołę z tytułem technika technologa opuścili pierwsi absolwenci.

W roku 1951 powstał nowy kierunek - technologia środków farmaceutycznych o czteroletnim cyklu kształcenia.

W latach 1953-1954 opuścili mury szkoły pierwsi absolwenci wydziału technologii półproduktów i barwników. W 1955 roku przeniesiono całe Technikum Chemiczne do budynku przy ulicy Kraszewskiego 5, który szkoła zajmuje do dzisiaj. Wówczas utworzono nowe wydziały: przetwórstwo owoców i warzyw oraz winiarstwo. Zorganizowano też na 2 piętrze budynku szkolnego internat żeński. Jego pierwszą kierowniczką była Pani Jadwiga Iwańska.

Młodzież ucząca się wówczas w Technikum Chemicznym brała udział w wielu imprezach kulturalnych i sportowych, wydawała gazetkę "Atom", śpiewał chór szkolny kierowany przez Pana Mieczysława Begieja.

W roku 1958/59 zrezygnowano z prowadzenia kierunku analiza chemiczna. W to miejsce powstał wydział mięsny. Dyrektorem szkoły w tym czasie został Pan Jan Majkut. Dwa lata później w ofercie kształcenia pojawiają się nowe specjalności związane z rozwojem przemysłu spożywczego w Jarosławiu. Powstają klasy przyzakładowe przy ZPC SAN i Zakładach Mięsnych, a także kierunki: piekarstwo i młynarstwo. Zlikwidowano natomiast przetwórstwo owoców i warzyw.

Od 1966 roku szkołą kierował Pan mgr Władysław Czarny. Z jego inicjatywy powstały: stołówka szkolna, nowe pracownie lekcyjne. Założono też centralne ogrzewanie. Dzięki zaradności i talentowi organizacyjnemu Pana Dyrektora Władysława Czarnego, na dobudowanym 3 piętrze budynku umieszczono internat szkoły, wybudowano od podstaw salę gimnastyczną, kompleks sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych. Ważnym momentem w życiu szkoły było nadanie jej sztandaru w dniu 21 września 1969 roku. W dalszym ciągu unowocześniano bazę, tworzono nowe kierunki: analiza środków spożywczych, przetwórstwo mięsa, zboża, piekarstwo, mleczarstwo. Stale rosła liczba uczniów. Pamiętną dla szkoły datą był dzień 4 grudnia 1971 roku. Wtedy to nadano szkole imię Marii Curie Skłodowskiej. Młodzież jest zawsze aktywa artystycznie, organizuje zespół "Notable 69", cieszący się popularnością w dalszym ciągu chór pod dyrekcją Pana Kazimierza Sławka oraz koło żywego słowa prowadzone przez Pana Józefa Szołomiaka. Zorganizowano bibliotekę szkolną prowadzoną przez Panią Helenę Prymon. Dzięki staraniom Pana dyrektora Władysława Czarnego doszło do współpracy z UMCS-em z Lublina i w budynku szkolnym rozpoczęła działalność filia tej uczelni. Współpraca z lubelską uczelnią trwała w latach 1974-1982.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu w dniu 1 stycznia 1979 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

W roku szkolnym 1978/79 odszedł na emeryturę Pan Dyrektor mgr Władysław Czarny a trudną sztukę kierowania szkołą przejął Pan mgr Eugeniusz Brzuchacz. Za kadencji Pana Dyrektora nastąpił dalszy rozwój szkoły, zwiększono liczbę oddziałów. Nowością było wprowadzenie kierunku ochrona środowiska. Pan Dyrektor Brzuchacz rozwinął współpracę z zakładami produkcyjnymi, które przejęły funkcję zakładów opiekuńczych. Były to ZPC San, Zakłady Mięsne, PSS Społem, Zakłady PZZ.

Dzięki rozwijającej się współpracy wzbogacono bazę szkoły, doposażono pracownie, odnowiono elewacje szkoły. W ślad za rozwojem bazy szkoły rozwijano zainteresowania kulturalne i zawodowe młodzieży. Uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w festiwalu kulturalnym szkół, konkursach krasomówczych i recytatorskich, teatrze poezji.

Osobną kartę stanowiły konkursy techniczne, w których młodzież uzyskiwała eksponowane miejsca - pierwsze, drugie.

Uczniowie szkoły odnosili także duże sukcesy sportowe. Prężnie działały sekcje: lekkiej atletyki, pliki ręcznej i koszykowej.

W 1991 roku odszedł na emeryturę Pan Dyrektor Eugeniusz Brzuchacz, a zastąpił go na tym trudnym stanowisku Pan Dyrektor mgr Jacek Stańda. Za jego kadencji szkoła uzyskała nowoczesną bazę: pracownię komputerową, pracownię technologii wody i technologii żywności. Powiększono salę gimnastyczną a baza do nauczania wychowania fizycznego wzbogaciła się o siłownię. Wprowadzono też nowe kierunki kształcenia: technologia żywności, żywienie zbiorowe, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Harmonijnie rozwija się współpraca z zakładami opiekuńczymi i co należy szczególnie podkreślić bez ich stałej pomocy trudno byłoby wyobrazić sobie właściwe funkcjonowanie szkoły. 

W 2001 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Natomiast w 2003 roku, dzięki staraniom nauczyciela informatyki mgr Roberta Porczaka, szkoła otrzymała nową pracownię komputerową finansowaną i nadzorowaną przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Dzięki temu w szkole mogą być realizowane w pełni zaawansowane techniki przetwarzania informacji na kierunkach profilowych.

W 2004 roku nasza szkoła jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim wygrała konkurs związany bezpośrednio z pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych na realizację zadań zawartych w opracowanym planem.

W 2006 roku w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Edukacji i Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy nowy sprzęt do pracowni MCI (Multimedialnego Centrum Informatycznego).

 


SIP

( Szkolna Izba Pamięci )