Strona główna Strona główna Zarządzanie Zarządzanie Obsługa Obsługa Partnerzy Partnerzy Polecane Polecane Galerie Galerie Kontakt Kontakt Projekt nr: 2012-1-PL1-LEO01-27254
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu © 2012 
Tytuł projektu - ”Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III  - Wysoka jakość sys- temu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość Systemu oswiaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - proj. systemowe.
Program Leonardo da Vinci  - 2012
Celem projektu jest doskonalenie systemu kształcenia zawodowego jako odpo- wiedzi na bezpośrednie potrzeby naszych uczniów poprzez organizację cztero- tygodniowych praktyk zagranicznych w zakł. hotelarskich i gastronomicznych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na praktyki wyjedzie 39 uczniów klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym. Projekt wyposaży ich w dodatkowe umiejętności m.in. adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo śro- dowisku, posługiwania się językiem obcym branżowym i bycia samodzielnym. Uczniowie poznają także kulinarne zwyczaje i potrawy regionalne kuchni niemie- ckiej i angielskiej oraz porównają rozwiązania funkcjonalne i technologiczne w zakładach partnerów europejskich. Równocześnie staż podniesie ich kwalifikacje i zwiększy konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim poprzez transfer zdobytej wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych i zawodo- wych np. języków obcych, przedsiębiorczości i ICT. Celem projektu jest również zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez kształcenie przedsiębiorczo-ści i umiejętności tworzenia biznesplanu jako podstawowego narzędzia w samozatrudnieniu.
Streszczenie projektu
Menu szczegółowe
Informacje Harmonogram Uczestnicy Rekrutacja Ewaluacja Dokumentacja Certyfikaty Komunikaty
ZSSChiO w Jarosławiu - SEKRETARIAT adres e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu telefon/fax: +48 166216414
Strona główna Strona główna Strona główna