Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  Okres realizacji projektu: od 1 października 2016r. do 30 września 2018r.
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
Metryka projektu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Beneficjent: Powiat Jarosławski
Wartość projektu 4 935 250,02 PLN Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 4 194 962,51 PLN