NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
Jako fryzjer będziesz: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać zabiegi takie jak: koloryzacja, trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować programy komputerowe wspomagające dobór fryzur. Plusy    zawodu:    ddobry    fryzjer    zawsze    znajdzie    zatrudnienie    i    nie    zmieni    tego    rozwój    techniki,    umiejętności i oświadczenie   przekładają   się   na   wysokie   zarobki,   bezpośredni   kontakt   z   ludźmi,   rozwój      kreatywności   i   talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia: damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności, w tym mobilnego salonu fryzjerskiego. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne w szkolnych    pracowniach    fryzjerskich    lub    w    lokalnych    salonach    fryzjerskich    stanowiących    potencjalne    miejsce zatrudnienia    po    ukończeniu    szkoły.    Najlepsi    mają    możliwość    odbycia    praktyk    zawodowych    w        Niemczech potwierdzonych    dokumentem    Europass-Mobilność.    Absolwent    może    dalej    kontynuować    naukę    w    dwuletniej branżowej    szkole    II    stopnia    w    ZSSChiO    i    uzyskać    tytuł    technika    usług    fryzjerskich    oraz    zdać    maturę.    Uczeń odbywający   praktyczną   nauką   zawodu   u   pracodawcy   jest   młodocianym   pracownikiem   i   zdaje   egzamin   w   Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: FRK.01. „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Ja ko przetwórca mięsa będziesz: przeprowadzać rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych, produkować przetwory mięsne, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, magazynować i przygotowywać do dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy   zawodu:   wędliniarz   jest   zawodem   deficytowym   i   dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w   kraju i za   granicą,   tradycyjne   oraz   ekologiczne   produkty   wędliniarskie   są   cenione   i poszukiwane   na   rynku,   możliwość rozwoju zawodowego i korzystania z nowych technologii. Możliwości zatrudnienia: zakłady mięsne, ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne, prowadzenie   własnego   zakładu   produkującego   wędliny   tradycyjne   lub   regionalne,  prowadzenie   działalności   handlowej   lub   usługowej      związanej   z   produkcją   i      sprzedażą   wyrobów   wędliniarskich oraz  przygotowywaniem  ich  na przyjęcia lub indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg   kształcenia:   nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie   rozwijają      umiejętności     praktyczne        w    Zakładach        Mięsnych        SOKOŁÓW        S.A.        w        Jarosławiu,    które        są        potencjalnym        miejscem      zatrudnienia      absolwentów.   Najlepsi      każdego      roku   osiągają      sukcesy      na      Ogólnopolskim      Turnieju      Przetwórstwa     Mięsa      w      Poznaniu,   zdobywając   cenne   nagrody   i   gwarancję   zatrudnienia   w   Zakładach   Mięsnych   SOKOŁÓW   S.A. w Jarosławiu.   Wędliniarz   może      kontynuować      naukę      w      dwuletniej      branżowej      szkole      II      stopnia   w   ZSSChiO     i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo     potwierdzające     uzyskanie     kwalifikacji:     SPC.04.     „Produkcja     przetworów     mięsnych i tłuszczowych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Jako cukiernik będziesz: sporządzać   półprodukty   i   gotowe   wyroby   cukiernicze   takie   jak   ciasta,   ciasteczka,   torty,   wyroby   czekoladowe i z karmelu,   projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy   zawodu:   stabilna   praca,   odporna   na   wahania   sezonowe,   spokojne   warunki   pracy,   możliwość   specjalizacji w wykonywaniu     jednego     typu     produktu,     możliwość     opracowywania     nowych     receptur     i dekoracji,     możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możliwości zatrudnienia: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, kawiarnie, restauracje, pensjonaty, domy weselne, hotele, firmy cateringowe, Przebieg   kszta cenia:    zawód   cukiernika      poszukiwany      jest      na      całym      świecie,      a      szczególnie      z   umiejętnościami tradycyjnej      produkcji,      których      nabycie   zapewnia   nauka   w   ZSSChiO.   Przebieg      kształcenia:      nauka      w      branżowej     szkole      I      stopnia      trwa      3 lata.      Uczniowie   rozwijają            umiejętności      praktyczne      w   nowoczesnej         pracowni        cukierniczo-piekarskiej      pod   okiem      wykwalifikowanych         i         doświadczonych         nauczycieli         oraz         w         lokalnych zakładach,   w      których      mogą      znaleźć      zatrudnienie      po      ukończeniu      nauki.      Najlepsi      mają      możliwość      odbycia     praktyk      zaw.   we      Włoszech            i Niemczech      potwierdzonych      dokumentem      Europass-Mobilność         Cukiernik         może        kontynuować         naukę         w dwuletniej   branżowej   szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł   technika   technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń   odbywający      praktyczną   naukę   zawodu      u      pracodawcy      jest      młodocianym   pracownikiem      i      zdaje      egzamin     w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: SPC.01. „Produkcja wyrobów cukierniczych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Jako kucharz będziesz: sporządzać potrawy i napoje oraz prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać czynności związane z wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne. Plusy    zawodu:    łatwość    znalezienia    pracy    zarówno    w    kraju    jak    i    zagranicą,    dobrzy    kucharze    mają    możliwość osiągnięcia    wysokich    dochodów,    umiejętności    zawodowe    można    wykorzystywać    w    życiu    prywatnym,    możliwość prowadzenia   własnej   firmy.   Jeśli      lubisz      podróżować      możesz      zatrudnić      się      na      statku.      Szanse      na      sukces zawodowy zwiększa możliwość ścisłej specjalizacji w zakresie potraw wybranej kuchni. Możliwości zatrudnienia: restauracje, stołówki, bary, pizzerie, punkty fast food, hotele, pensjonaty, ffirmy  cateringowe,  firmy  produkujące zestawy dietetyczne oraz dania  mrożone. Przebieg   kształcenia:    nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie      rozwijają      umiejętności     praktyczne      w   szkolnych      pracowniach      gastronomicznych      lub      w      lokalnych      zakładach,      w      których      mogą      znaleźć     zatrudnienie      po   ukończeniu   nauki.      Najlepsi         mają         możliwość         odbycia         praktyk         zawodowych         we         Włoszech                 Niemczech         i      Anglii   potwierdzonych      dokumentem      Europass-Mobilność.      Kucharz      może      kontynuować   naukę     w dwuletniej      branżowej      szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł   technika   żywienia   i   usług   gastronomicznych oraz zdać maturę. Uczeń   odbywający      praktyczną   naukę   zawodu      u      pracodawcy      jest      młodocianym   pracownikiem      i      zdaje      egzamin     w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.02. „Przygotowanie i wydawanie dań”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Fryzjer Przetwórca mięsa Cukiernik Kucharz Fryzjer Przetwórca mięsa Cukiernik Kucharz
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać      czynności      związane      z      kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć         okolicznościowych   oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Plusy   zawwodu:   profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner   wykonuje   czynności   związane   z   fachową i kompleksową     obsługą     konsumenta     w     różnorodnych     zakładach     gastronomicznych     oraz     obsługą     przyjęć okolicznościowych,   imprez   gastronomicznych,   a   także   kelnerską   obsługą   kongresów,   targów,   wystaw,   bankietów, spotkań,   konferencji   i   innych   imprez.   Jest   osobą   otwartą,   uprzejmą,   posiada   umiejętności   organizatorskie,   na   co   dzień     łączy  elementy pracy indywidualnej oraz zespołowej.  Możliwości  zatrudnienia:    zakłady  gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Przebieg   kształcenia:    nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie      rozwijają      umiejętności     praktyczne      w   szkolnych      pracowniach      gastronomicznych      lub      w      lokalnych      zakładach,      w      których      mogą      znaleźć     zatrudnienie      po   ukończeniu   nauki.   Kelner      może      kontynuować   naukę      w dwuletniej      branżowej      szkole   II   stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika us lug kelnerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.01. „Wykonywanie us ług kelnerskich ”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Kelner - NOWOŚĆ!! Kelner
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Kelner

NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
Jako fryzjer będziesz: wykonywać     zabiegi     pielęgnacyjne,     strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać   zabiegi   takie   jak:   koloryzacja,   trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować   programy   komputerowe   wspomagające dobór fryzur. Plusy      zawodu:      ddobry      fryzjer      zawsze      znajdzie zatrudnienie     i     nie     zmieni     tego     rozwój     techniki, umiejętności   i oświadczenie   przekładają   się   na   wysokie zarobki,      bezpośredni      kontakt      z      ludźmi,      rozwój        kreatywności i talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia: damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie      własnej      działalności,      w      tym mobilnego salonu fryzjerskiego. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia    trwa    3    lata.    Uczniowie    rozwijają    umiejętności praktyczne   w szkolnych   pracowniach   fryzjerskich   lub   w lokalnych         salonach         fryzjerskich         stanowiących potencjalne   miejsce   zatrudnienia   po   ukończeniu   szkoły. Najlepsi   mają   możliwość   odbycia   praktyk   zawodowych w      Niemczech   potwierdzonych   dokumentem   Europass- Mobilność. Absolwent   może   dalej   kontynuować   naukę   w dwuletniej    branżowej    szkole    II    stopnia    w    ZSSChiO    i uzyskać    tytuł    technika    usług    fryzjerskich    oraz    zdać maturę.   Uczeń   odbywający   praktyczną   nauką   zawodu   u pracodawcy    jest    młodocianym    pracownikiem    i    zdaje egzamin     w     Izbie     Rzemieślniczej     uzyskując     tytuł czeladnika. Uczeń    odbywający    praktyczną    naukę    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:   FRK.01.   „Wykonywanie   zabiegów fryzjerskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Ja ko przetwórca mięsa będziesz: przeprowadzać     rozbiór     i     wykrawanie     mięsa zwierząt rzeźnych, produkować przetwory mięsne, obsługiwać   maszyny   i   urządzenia   stosowane   w przetwórstwie mięsa, magazynować    i    przygotowywać    do    dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy   zawodu:   wędliniarz   jest   zawodem   deficytowym   i dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w kraju   i za   granicą,   tradycyjne   oraz   ekologiczne   produkty wędliniarskie     są     cenione     i poszukiwane     na     rynku, możliwość   rozwoju   zawodowego   i   korzystania   z   nowych technologii. Możliwości zatrudnienia: zakłady            mięsne,            ubojnie,            zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne, prowadzenie                     własnego                     zakładu                produkującego            wędliny            tradycyjne            lub          regionalne,  prowadzenie        działalności        handlowej        lub usługowej      związanej   z   produkcją   i      sprzedażą wyrobów   wędliniarskich   oraz      przygotowywaniem     ich        na    przyjęcia    lub    indywidualne    zamówienia okolicznościowe. Przebieg   kształcenia:   nauka      w      branżowej      szkole      I     stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie   rozwijają      umiejętności     praktyczne      w   Zakładach      Mięsnych      SOKOŁÓW      S.A.     w        Jarosławiu,    które        są        potencjalnym        miejscem      zatrudnienia        absolwentów.    Najlepsi        każdego        roku osiągają        sukcesy        na        Ogólnopolskim        Turnieju      Przetwórstwa      Mięsa      w      Poznaniu,   zdobywając   cenne nagrody   i   gwarancję   zatrudnienia   w   Zakładach   Mięsnych SOKOŁÓW      S.A.      w Jarosławiu.      Wędliniarz      może        kontynuować      naukę      w      dwuletniej      branżowej      szkole      II     stopnia   w   ZSSChiO      i uzyskać   tytuł   technika   technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:    SPC.04.    „Produkcja    przetworów mięsnych i tłuszczowych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Jako cukiernik będziesz: sporządzać      półprodukty      i      gotowe      wyroby cukiernicze    takie    jak    ciasta,    ciasteczka,    torty, wyroby czekoladowe i z karmelu,   projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać    maszyny    i    urządzenia    do    produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy    zawodu:    stabilna    praca,    odporna    na    wahania sezonowe,      spokojne      warunki      pracy,      możliwość specjalizacji    w wykonywaniu    jednego    typu    produktu, możliwość   opracowywania   nowych   receptur   i dekoracji, możliwość         prowadzenia         własnej         działalności gospodarczej. Możliwości zatrudnienia: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, kawiarnie,       restauracje,       pensjonaty,       domy weselne, hotele, firmy cateringowe, Przebieg   kszta cenia:    zawód   cukiernika      poszukiwany     jest        na        całym        świecie,        a        szczególnie        z umiejętnościami   tradycyjnej      produkcji,      których      nabycie zapewnia    nauka    w    ZSSChiO.    Przebieg        kształcenia:      nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3 lata.     Uczniowie    rozwijają                umiejętności        praktyczne        w nowoczesnej         pracowni         cukierniczo-piekarskiej      pod okiem        wykwalifikowanych            i            doświadczonych          nauczycieli         oraz         w         lokalnych   zakładach,   w      których     mogą      znaleźć      zatrudnienie      po      ukończeniu      nauki.     Najlepsi      mają      możliwość      odbycia      praktyk      zaw.   we     Włoszech            i Niemczech      potwierdzonych      dokumentem     Europass-Mobilność         Cukiernik         może         kontynuować        naukę            w dwuletniej    branżowej    szkole    II    stopnia    w ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł   technika   technologii   żywności oraz zdać maturę. Uczeń    odbywający        praktyczną    naukę    zawodu        u      pracodawcy      jest      młodocianym   pracownikiem      i      zdaje     egzamin          w Izbie     Rzemieślniczej     uzyskując     tytuł czeladnika. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:     SPC.01.     „Produkcja     wyrobów cukierniczych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Jako kucharz będziesz: sporządzać   potrawy   i   napoje   oraz   prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać   czynności   związane   z   wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać          maszyny          i          urządzenia gastronomiczne. Plusy   zawodu:   łatwość   znalezienia   pracy   zarówno   w kraju   jak   i   zagranicą,   dobrzy   kucharze   mają   możliwość osiągnięcia       wysokich       dochodów,       umiejętności zawodowe   można   wykorzystywać   w   życiu   prywatnym, możliwość    prowadzenia    własnej    firmy.    Jeśli        lubisz      podróżować        możesz        zatrudnić        się        na        statku.      Szanse      na      sukces   zawodowy   zwiększa   możliwość ścisłej     specjalizacji     w     zakresie     potraw     wybranej kuchni. Możliwości zatrudnienia: restauracje,   stołówki,   bary,   pizzerie,   punkty   fast food, hotele, pensjonaty, ffirmy          cateringowe,          firmy          produkujące zestawy dietetyczne oraz dania  mrożone. Przebieg   kształcenia:    nauka      w      branżowej      szkole      I     stopnia        trwa        3        lata.        Uczniowie        rozwijają      umiejętności      praktyczne      w   szkolnych      pracowniach     gastronomicznych      lub      w      lokalnych      zakładach,      w     których      mogą      znaleźć      zatrudnienie      po   ukończeniu nauki.      Najlepsi         mają         możliwość         odbycia         praktyk        zawodowych         we         Włoszech                  Niemczech         i     Anglii potwierdzonych      dokumentem      Europass-Mobilność.     Kucharz        może        kontynuować    naukę        w dwuletniej      branżowej      szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać tytuł   technika   żywienia   i   usług   gastronomicznych   oraz zdać maturę. Uczeń    odbywający        praktyczną    naukę    zawodu        u      pracodawcy      jest      młodocianym   pracownikiem      i      zdaje     egzamin          w Izbie     Rzemieślniczej     uzyskując     tytuł czeladnika. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo   ukończenia   branżowej   szkoły   I stopnia,  świadectwo        potwierdzające        uzyskanie kwalifikacji:      HGT.02.      „Przygotowanie      i wydawanie dań”. dyplom          potwierdzający          kwalifikacje zawodowe      wraz      z      suplementami      do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać      czynności      związane      z      kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć         okolicznościowych   oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Plusy   zawwodu:   profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner   wykonuje   czynności   związane   z   fachową i kompleksową     obsługą     konsumenta     w     różnorodnych     zakładach     gastronomicznych     oraz     obsługą     przyjęć okolicznościowych,   imprez   gastronomicznych,   a   także   kelnerską   obsługą   kongresów,   targów,   wystaw,   bankietów, spotkań,   konferencji   i   innych   imprez.   Jest   osobą   otwartą,   uprzejmą,   posiada   umiejętności   organizatorskie,   na   co   dzień     łączy  elementy pracy indywidualnej oraz zespołowej.  Możliwości  zatrudnienia:    zakłady  gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Przebieg   kształcenia:    nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie      rozwijają      umiejętności     praktyczne      w   szkolnych      pracowniach      gastronomicznych      lub      w      lokalnych      zakładach,      w      których      mogą      znaleźć     zatrudnienie      po   ukończeniu   nauki.   Kelner      może      kontynuować   naukę      w dwuletniej      branżowej      szkole   II   stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika us lug kelnerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.01. „Wykonywanie us ług kelnerskich ”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Jako piekarz będziesz: przygotowywać surowce do produkcji pieczywa, sporządzać    chleb    oraz    wyroby    drobne:    rogale, bułki, drożdżówki, rozpoznawać zalety i wady pieczywa, obsługiwać   urządzenia   i   maszyny   stosowane   w produkcji piekarskiej.. Plusy   zawodu:   ppiekarz   jest   zawodem   deficytowym   i dlatego   specjaliści   w      tym   zawodzie   są   poszukiwani   w kraju   i   za   granicą,   stabilna   praca   odporna   na      wahania sezonowe,     spokojne     warunki          pracy,          możliwość opracowywania   własnych   receptur   oraz   specjalizacji   w produkcji       jednego       typu       wyrobu       np.       chleby okolicznościowe.     Właściciele     piekarni          z     powiatu jarosławskiego        i    okolic    poszukują    piekarzy    i    oferują atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwości zatrudnienia: piekarnie,            ciastkarnie,            supermarkety            z          odroczonym wypiekiem   pieczywa, prowadzenie            własnej      piekarni      i      punktu handlowego z własnymi wyrobami. Przebieg   kształcenia :   nauka      w      branżowej      szkole      I     stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie   rozwijają      umiejętności     praktyczne          w     szkolnej          pracowni     cukierniczo- piekarskiej   lub      w   lokalnych   piekarniach      stanowiących     potencjalne        miejsce        zatrudnienia        po    ukończeniu szkoły.     Piekarz     może          kontynuować          naukę          w       dwuletniej      branżowej      szkole      II      stopnia   w   ZSSChiO      i uzyskać   tytuł   technika   technologii   żywności   oraz   zdać maturę. Uczeń    odbywający        praktyczną    naukę    zawodu        u      pracodawcy      jest      młodocianym   pracownikiem      i      zdaje     egzamin        w        Izbie    Rzemieślniczej    uzyskując    tytuł czeladnika. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo         potwierdzające         uzyskanie kwalifikacji:      TG.03.      „Produkcja      wyrobów piekarskich”. dyplom            potwierdzający            kwalifikacje zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu w języku polskim i angielskim.

Branżowa Szkoła

I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Jako fryzjer będziesz: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać zabiegi takie jak: koloryzacja, trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować programy komputerowe wspomagające dobór fryzur. Plusy    zawodu:    ddobry    fryzjer    zawsze    znajdzie    zatrudnienie    i    nie    zmieni    tego    rozwój    techniki,    umiejętności i oświadczenie   przekładają   się   na   wysokie   zarobki,   bezpośredni   kontakt   z   ludźmi,   rozwój      kreatywności   i   talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia: damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności, w tym mobilnego salonu fryzjerskiego. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne w szkolnych    pracowniach    fryzjerskich    lub    w    lokalnych    salonach    fryzjerskich    stanowiących    potencjalne    miejsce zatrudnienia    po    ukończeniu    szkoły.    Najlepsi    mają    możliwość    odbycia    praktyk    zawodowych    w        Niemczech potwierdzonych    dokumentem    Europass-Mobilność.    Absolwent    może    dalej    kontynuować    naukę    w    dwuletniej branżowej    szkole    II    stopnia    w    ZSSChiO    i    uzyskać    tytuł    technika    usług    fryzjerskich    oraz    zdać    maturę.    Uczeń odbywający   praktyczną   nauką   zawodu   u   pracodawcy   jest   młodocianym   pracownikiem   i   zdaje   egzamin   w   Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: FRK.01. „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Ja ko przetwórca mięsa będziesz: przeprowadzać rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych, produkować przetwory mięsne, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, magazynować i przygotowywać do dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy   zawodu:   wędliniarz   jest   zawodem   deficytowym   i   dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w   kraju i za   granicą,   tradycyjne   oraz   ekologiczne   produkty   wędliniarskie   są   cenione   i poszukiwane   na   rynku,   możliwość rozwoju zawodowego i korzystania z nowych technologii. Możliwości zatrudnienia: zakłady mięsne, ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne, prowadzenie   własnego   zakładu   produkującego   wędliny   tradycyjne   lub   regionalne,  prowadzenie   działalności   handlowej   lub   usługowej      związanej   z   produkcją   i      sprzedażą   wyrobów   wędliniarskich oraz  przygotowywaniem  ich  na przyjęcia lub indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg   kształcenia:   nauka      w      branżowej      szkole      I      stopnia      trwa      3      lata.      Uczniowie   rozwijają      umiejętności     praktyczne        w    Zakładach        Mięsnych        SOKOŁÓW        S.A.        w        Jarosławiu,    które        są        potencjalnym        miejscem      zatrudnienia      absolwentów.   Najlepsi      każdego      roku   osiągają      sukcesy      na      Ogólnopolskim      Turnieju      Przetwórstwa     Mięsa      w      Poznaniu,   zdobywając   cenne   nagrody   i   gwarancję   zatrudnienia   w   Zakładach   Mięsnych   SOKOŁÓW   S.A. w Jarosławiu.   Wędliniarz   może      kontynuować      naukę      w      dwuletniej      branżowej      szkole      II      stopnia   w   ZSSChiO     i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo     potwierdzające     uzyskanie     kwalifikacji:     SPC.04.     „Produkcja     przetworów     mięsnych i tłuszczowych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim i angielskim.
Wędliniarz Cukiernik Kucharz Fryzjer
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
WYBIERZ
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019