Dokumenty i terminy związane z rekrutacją do szkoły

 

WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY

 

Uwaga - zmiana konstrukcji serwisu.

  

Ważne terminy

( plik *doc )

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Data publikacji 18 marca 2021r.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego

   


  NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JAROSŁAWSKIEGO


   

Ważne terminy dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej na rok 2021/2022

 

Lp. Ważny termin Czynności
1. 17.05<->21.06.2021r. Składanie podpisanego przez kandydat oraz jego rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Wniosek drukujemy z systemu elektronicznego „vEdukacja”.
2. 25.06<–>14.07.2021r. Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. 22.07.2021r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.
4. 23.07<–>26.07.2021r. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie.
5. 23.07<–>30.07.2021r. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej składają potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone podczas etapu uzupełniania wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).
6. 2.08.2021r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.
7. 3.08<–>31.08.2021r. Rekrutacja uzupełniająca.

 

!!!   UWAGA   !!!
 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć praktycznych w kształconym zawodzie

należy złożyć w szkole do dnia 20.08.2021r. do godziny 15:00.


W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu należy taką informację wraz z przyczyną niedotrzymania wyznaczonego terminu

przekazać dyrektorowi szkoły ponadpodstawowej do dnia 20.08.2021r. do godziny 15:00.


Wszyscy kandydaci, którzy zgłoszą problem z niedotrzymaniem pierwotnego terminu przedłożenia orzeczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć praktycznych muszą złożyć w/w orzeczenie nie później niż do 24.09.2021r.

 
Nieprzedłożenie orzeczenia do 24.09.2021r. będzie równoznaczne rezygnacją z kontynuowania
w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 


LEGENDA


Dokument tekstowy

(prosty i złożony)


Arkusz Excel


Prezentacja PowerPoint


Pakiet skompresowany


Dokument w formacie "pdf"


Pliki multimedialne