„Jarosławskie dla niepodległej"

 

STRONA

GŁÓWNA

 

Uwaga - zmiana konstrukcji serwisu. Przepraszamy za chwilowe utrudnienia.


 

AKCJE

IMPREZY

WOLONTARIAT

 

 

 

 

 Akcja

"Rekord dla Niepodległej"

09 XI 2018r.

 

         W dniu 9 listopada 2018r. 700 uczniów Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzięło udział w akcji "Rekord dla Niepodległej". Akcję zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej uczniowie z ponad 24 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Polsce oraz z 91 szkół polonijnych.

 

        O godzinie 11:11 uczniowie ZSSChiO zgromadzili się na ul. Kraszewskiego przy budynku swojej szkoły i wspólnie odśpiewali cztery zwrotki polskiego hymnu narodowego.

 

Link do filmu w serwisie YouTube : https://youtu.be/z-dno_f4uD0

 

 

Akcję poprzedził konkurs "Barwy biało – czerwone", podczas którego oceniane były patriotyczne stroje uczniów. Wiele klas przygotowało ciekawe stylizacje w polskich barwach narodowych.

 

Galeria z konkursu

 

 

          Akcja MEN została zorganizowana w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Opracowała: B. Chrzan, B. Wojciechowska

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Akcja pamięci „Zasłużeni dla Ziemi Jarosławskiej”

w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

06 XI 2018r.

 

          W ramach akcji „Jarosławskie dla Niepodległej”, której patronował starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu na przełomie października i listopada 2018r. realizowali akcję pamięci „Zasłużeni dla Ziemi Jarosławskiej oczyszczając mogiły, zapalając znicze z napisem „Jarosławskie dla Niepodległej” oraz umieszczając pamiątkowe tabliczki na grobach zmarłych pochowanych na jarosławskich cmentarzach. Akcją objęto stu zmarłych „Zasłużonych dla Ziemi Jarosławskiej” działających w latach 1863 do 1938r. Na godzinach wychowawczych uczniowie poznawali ich sylwetki.


          W dniu 6 listopada 2018r. odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele ze starostą jarosławskim Panem Tadeuszem Chrzanem i wiceburmistrzem Miasta Jarosławia Panem Dariuszem Traczem, mieszkańcy ziemi jarosławskiej, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych. Mszę św. celebrowali duchowni z jarosławskich parafii, modląc się za dusze zmarłych podkreślali ich rolę i zasługi dla naszego regionu.
 

         Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości na czele z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik Inwalidów Wojennych, gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu narodowego i złożono wiązanki kwiatów.


          Organizatorzy akcji nauczyciele historii ZSSChiO B.Chrzan i B.Wojciechowska dziękują uczniom wszystkim klas i ich wychowawcom za przeprowadzenie akcji i wspólną modlitwę.

 

Opracowała: B. Chrzan, B. Wojciechowska

 


 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Regulamin Jarosławskiego marszu na orientację

„Śladami Niepodległości”

20 VIII 2018r.

 

Założenia ogólne:

1. Marsz odbędzie się 21 września 2018r. na terenie miasta Jarosławia.
2. Wydarzenie organizowane jest przez Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curii - Skłodowskiej w Jarosławiu w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Marsz został objęty patronatem: Starosty Jarosławskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.
4. Marsz został wpisany na listę 100 wydarzeń na stulecie odzyskania niepodległości Województwa Podkarpackiego.
5. Udział w marszu mogą wziąć drużyny trzy – osobowe ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, instytucji i zakładów pracy z miasta Jarosławia.
6. Termin marszu może ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne. Informacja o nowym terminie zostanie przekazana przez organizatorów.
 

Cele:

1. Rozwój zainteresowań historycznych wśród młodzieży i mieszkańców miasta Jarosławia.
2. Poznanie historii miasta Jarosławia z okresu I wojny światowej.
3. Prezentacja miejsc i wydarzeń związanych z przebiegiem działań wojennych podczas I wojny światowej na terenie miasta Jarosławia.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.
 

Organizacja:

1. Każda szkoła/instytucja zgłasza do organizatorów 3 osobową drużynę (uczniowie szkół pod opieką jednego nauczyciela) w terminie do 12 września 2018r.
2. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zsschiosekretariat@interia.eu
3. Zgłoszenie (zał. nr 1) powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły/ instytucji/zakładu pracy, imię i nazwisko opiekuna drużyny oraz jego adres mailowy, w przypadku instytucji/zakładu pracy imię i nazwisko lidera drużyny,
4. Zgłoszenie powinno zawierać również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uczniów podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. (zał. nr 2 i zał. nr 3)
5. Zbiórka uczestników marszu w dniu 21 września 2018r. w Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu o godz. 10:00
6. Zakończenie marszu w budynku Starostwa Jarosławskiego ok. godz. 13:00
7. W dniu marszu drużyny otrzymują od organizatorów pakiet startowy zawierający informacje o przebiegu marszu.
8. Podczas marszu każda drużyna powinna posiadać przynajmniej jeden telefon z aparatem fotograficznym.
9. Zakres wiedzy historycznej: wiedza podstawowa historyczna z lat 1914-1918 z uwzględnieniem historii miasta Jarosławia.
10. Zadania do wykonania: Na podstawie mapy Jarosławia oraz uzyskanych od organizatorów wskazówek drużyna dociera do min.10 punktów związanych z historią Jarosławia, gdzie wykonuje w wyznaczonym czasie zadanie.
11. Zaliczenie zadania: Przy każdym punkcie komisja potwierdza poprawność wykonania zadania na Karcie Marszu.
12. Nagradzanie: ogłoszenie wyników nastąpi w auli Starostwa Powiatowego po przebyciu trasy przez wszystkie drużyny. Każdy uczestnik otrzymuje medal „Jarosławskie dla Niepodległej”, a trzy najlepsze drużyny nagrody rzeczowe.
13. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów.
14. W przypadku uzyskania prze kilka drużyn takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje czas przejścia trasy.
15. Czas trwania marszu: do max. 3 godz.

 

Zasady bezpieczeństwa:

1. W dniu marszu ruch drogowy nie będzie zamknięty. Drużyny poruszają się na własną odpowiedzialność stosując się do powszechnie obowiązujących zasad ruchu drogowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i wypadki, które mogą mieć miejsce podczas marszu.

 

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin, druk zgłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.zsschiojaroslaw.edu.pl w zakładce „Jarosławskie dla niepodległej".
2. W razie wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt pod nr tel. Bożena Wojciechowska 697 867 057, Bernadetta Chrzan 695 177 399.

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 100 rocznica odzyskania niepodległości

„Jarosławskie dla Niepodległej”

17 V 2018r.

 

 

ZSSChiO Jarosław – działania


1 wydarzenie: "Śladami niepodległości – Jarosławski marsz na orientację"

Termin marszu :21 września 2018r.


Uczestnicy: drużyny trzy-osobowe (szkoły ponadgimnazjalne i podstawowe z terenu powiatu jarosławskiego, instytucje, mieszkańcy powiatu, ok. 200 osób).


Zakres wiedzy historycznej: wiedza podstawowa historyczna, odpowiedzi na pytania będą zawierać teksty historyczne, które każda drużyna otrzyma na punktach kontrolnych.


Zadania do wykonania: na podstawie mapy Jarosławia oraz uzyskanych od organizatorów wskazówek drużyna dociera do 10 punktów związanych z historią Jarosławia, gdzie wykonuje w wyznaczonym czasie zadania (ok. 3 min na zadanie) np. odpowiada na pytania po analizie tekstu historycznego, układa z rozsypanych liter hasło.


Zaliczenie zadania: przy każdym punkcie komisja trzyosobowa sprawdza poprawność wykonania zadania i na potwierdzenie wykonania zadania przybija pieczątkę.


Nagradzanie: każdy uczestnik otrzymuje medal „Jarosławskie dla Niepodległej”, a trzy najlepsze drużyny zostają nagrodzone.


Czas trwania marszu: do 3 godz. Termin zgłaszania drużyn: do 7 września 2018r.

 

 

2 wydarzenie: "Zasłużeni dla Jarosławia" – akcja pamięci


Opis - Upamiętnienie ważnych postaci Ziemi Jarosławskiej poprzez oczyszczenie mogił, zapalenie zniczy z napisem „Jarosławskie dla Niepodległej” oraz odprawienie Mszy Św. u O. Reformatów w intencji osób zasłużonych dla Ziemi Jarosławskiej. Akcja zostanie przeprowadzona przez uczniów wszystkich klas ZSSChiO.


Miejsce i termin organizacji przedsięwzięcia: Jarosław, wrzesień-listopad 2018r.


Zakończenie akcji: 6 listopada 2018r. Msza Św. o godz. 13:00 kościół O. Reformatów w Jarosławiu.


Planowana liczba uczestników: uczniowie i nauczyciele ZSSChiO Jarosław, członkowie rodzin osób zasłużonych, lokalne władze.

Partnerzy i/lub współorganizatorzy, patroni honorowi i medialni przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Muzeum w Jarosławiu, Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu (Klasztor Franciszkanów),Lokalna telewizja Twoja TV
 

Opracowanie: Bożena Wojciechowska

 


Legenda


Impreza branżowa


Uroczystość szkolna 


 Impreza podsumowująca


Impreza okolicznościowa 


Impreza dobroczynna

WOLONTARIAT